Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aansprakelijkheid
Footgolfclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de street golf clinic. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en handelingen tijdens de street golf clinic. De instructeur(s) van Footgolfclub leggen aan het begin van de clinic uit wat de regels zijn wat betreft veiligheid en tevens hoe hiermee om moet worden gegaan. Deelnemers die deze regels en uitleg negeren kunnen zichzelf en omstanders letsel bezorgen en tevens schade toebrengen aan andermans eigendommen. Zij zijn hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.
Het is mogelijk dat Footgolfclub voor u een combinatie boeking maakt van een boottocht met een activiteit van een externe partner zoals bijvoorbeeld een restaurant. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de activiteiten van Footgolfclub. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Footgolfclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door ons.

Artikel 2: Algemene regels
De instructeur van Footgolfclub, zorgt ervoor dat een clinic leuk verloopt maar is altijd gerechtigd om op te treden indien de veiligheid in het gedrang komt. Hij is tevens te allen tijde gerechtigd om een footgolf-clinic stop te zetten indien na waarschuwing(en) toch wordt doorgegaan met onaanvaardbaar gedrag. Veiligheid gaat voor alles!
Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de clinic ontzegd worden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Aantal deelnemers en wijzigingen
Het minimaal aantal deelnemers is 10 personen. Indien u met minder dan 10 personen bent betaalt u alsnog voor 10 personen. U kunt het aantal deelnemers tot 72 uur voor aanvang van de clinic kosteloos wijzigen. Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar beneden wordt gewijzigd dan vindt geen restitutie plaats. Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar boven wordt gewijzigd dan wordt bekeken of dit mogelijk is op basis van beschikbaarheid van instructeurs. Indien dit mogelijk is dan dienen de extra deelnemers extra bij te betalen.

Artikel 4: Tijden
De tijden van uw footgolf clinic worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw footgolf tijd afgaan. 
Footgolfclub behoudt zich het recht voor om een clinic indien nodig later te laten starten dan gepland. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat meerdere groepen tegelijk op de baan aan het spelen zijn en daardoor even op elkaar gewacht dient te worden i.v.m. de veiligheid en doorloopsnelheid.

Artikel 5: Boeking
Een boeking is pas definitief als u per e-mail een bevestiging van Footgolfclub heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder artikel 9 “Annulering”.

Artikel 6: Wijziging boeking door Footgolfclub
Onder onvoorziene omstandigheden is Footgolfclub gerechtigd de geboekte clinic te wijzigen. Footgolfclub zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Footgolfclub het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Artikel 7: Opzegging boeking door Footgolfclub
Footgolfclub heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal afmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events/clinics op basis van losse inschrijvingen).
Footgolfclub heeft het recht om een footgolf clinic te annuleren bij onvoorziene of extreme weersomstandigheden. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.
Footgolfclub heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever

Artikel 8: Betaling
Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals aangegeven in artikel 9.
Het totaalbedrag van de footgolf clinic kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening <….> ten name van Footgolfclub te Breda en onder vermelding van uw factuurnummer en footgolf datum.
Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van de golf clinic zelf, moeten op de dag zelf contant worden voldaan door u. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 7 dagen na de activiteit per bank u retour worden gestort. 

Artikel 9: Annulering
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Footgolfclub. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Wij brengen voor een annulering de volgende kosten in rekening over het totale boekingsbedrag:
•Tot 1 week voor aanvang 25% annuleringskosten
•Tot 48 uur voor aanvang 50% annuleringskosten
•Binnen 48 uur voor aanvang 100% annuleringskosten
Is een activiteit / clinic eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 10: Veiligheid
Indien de deelnemers zich houden aan de regels en uitleg van de footgolf instructeur kan de veiligheid worden gegarandeerd. Indien men zich hier niet aan houdt dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die niet wenselijk zijn voor de overige deelnemers en omgeving. Indien de veiligheid in het gedrang komt zal de clinic worden gestopt.

Artikel 11: Consumpties tijdens de activiteit
Footgolfclub heeft (tenzij anders overeengekomen) voor iedereen 1 drankje (koffie of thee). Het is niet toegestaan om zelf andere consumpties mee te nemen. Dit kan er wel toe leiden dat uw eigen tijd verloren gaat. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan op de golfbaan. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval achterlaat.

Artikel 12: Klachten 
Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Footgolfclub, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Footgolfclub.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Footgolfclub. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 
Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit

Artikel 13: Bevoegde rechter en Nederlands recht 
Op alle overeenkomsten gesloten met Footgolfclub is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 

Algemene voorwaarden 2013 Footgolfclub